Solemnization of Holy Matrimony: Samantha Medved & Jason Abbott